Mijn account

NAAI-ATELJEE: woensdag 13u00 – 17u00

BREI-ATELJEE: woensdag 18u30 – 21u30

BREI-ATELJEE: vrijdag 13u00 – 17u00

Privacy Beleid

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

De Lappenmand
Sint Theresiastraat 9
2400 Mol

delappenmandmol@gmail.com

2. AAN WIE IS DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID GERICHT?

Dit beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

3. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Algemene persoonlijke informatie zoals naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres.
Informatie die verband houdt met uw aankopen van goederen of diensten. De door ons opgeslagen gegevens kunnen ook transactionele informatie bevatten met betrekking tot uw aankopen, aankoopdatum, betalingsgegevens.
Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent door u gekochten diensten of goederen die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

4. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DEZE VERWERKINGEN?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt met uw toestemming:

Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon
Om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven
Om uw deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen
Om uw opgespaarde getrouwheidspunten te registreren
Om uw persoonlijke kortingen te registreren
U kan uw toestemming op elk moment intrekken.

Uw persoonsgegevens worden eveneens gebruikt voor het uitvoeren van uw contract, oa.:

Voor de opvolging van uw bestelling
Voor de opvolging en verwerking van klachten en retourzendingen
Voor het algemeen klantenbeheer
Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons als onderneming rusten, oa.:

Voor de boekhoudkundige verwerking
Om uw rechten als consument te garanderen
Verwerking of mededeling aan de bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties

5. KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN WORDEN DOORGEGEVEN?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.

Uw persoonsgegevens worden ENKEL doorgegeven aan: Transportmaatschappijen

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan ontvangers buiten de Europese Unie

6. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de relatie en nadien gedurende de periode van de wettelijke verjaringstermijnen.

7. HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen.

8. WELKE ZIJN UW RECHTEN?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken totdat het geschil is beslecht.

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens in de gevallen bedoeld in de wet.

9. UW RECHT OP VERZET

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

10. UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:

De Lappenmand
Sint Theresiastraat 9
2400 Mol

Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres: delappenmandmol@gmail.com

We volgen dit zo snel mogelijk op. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommission.be